ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Shubham Mangalam AC banquet hall

+91 99750 2 5160

Opp dusshera maidan Badnera Road Amravati, Amravati
+91 99750 25160
hiteshajmera001@gmail.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

അമരാവതിലെ Shubham Mangalam AC banquet hall - വേദി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍

വേദിയുടെ ഇനം ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം